Yksityisyyskäytäntö

Puhdastailmaa.fi koskeva yksityisyydensuojakäytäntö

Tämän puhdastailmaa.fi tarkoitetun palvelun(”palvelu”) tarjoaa puhdastailmaa.fi ja sen tytäryhtiöiden (”rekisterinpitäjä”,”me” jne.) puolesta. On tärkeää, että palvelua käyttävät henkilöt (”käyttäjät”) saavat tietoa siitä, miten käsittelemme käyttäjien henkilötietoja koskienyhteydenottoja. Pyrimme ylläpitämään korkeinta mahdollista henkilötietojensuojaustasoa. Käsittelemme, hallinnoimme, käytämme ja suojaamme käyttäjienhenkilötietoja tämän yksityisyydensuojakäytännön (”yksityisyydensuojakäytäntö”)mukaisesti.

1. Yleistä

Rekisterinpitäjä
Puhdastailmaa.fi (2692902-9), Malmin asematie 1 A (Latokartanontie 7 A)

Rekisterin nimi
Puhdastailmaa.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän kontaktointi/palveluprosesseissa.

2. Henkilötietojen kerääminen

Olemme vastuussa käyttäjien palveluun luovuttamien taipalvelun käytön puitteissa muulla tavoin keräämiemme henkilötietojenkäsittelemisestä.

Miten ja milloin keräämme henkilötietoja
Keräämme käyttäjiltä heidän henkilötietojaan, kun käyttäjät

 - lähettävät yhteydenottopyynnön palvelun tai muun kanavan kautta ja lisäävät palveluun henkilötietojaan joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä

- käyttävät palvelua yhteydenpitoonhenkilöstömme kanssa ja lisäävät henkilötietojaan joko itse tai käyttämälläkolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä

- antavat itsestään tunnistettavia tietoja(verkkosivustolla, joka käyttää palvelua), ja nämä tiedot ovat olennaisia palveluprosessinkannalta.

Keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookista ja LinkedInistä sekä muista julkisista lähteistä. Tätä kutsutaan potentiaalisia asiakashakua koskevaksi tiedonhauksi, ja sitä voivat tehdä työntekijämme manuaalisesti tai palvelumme automaattisesti.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot
Palvelun kautta kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää henkilöidentunnistamiseen nimistä, sähköpostiosoitteista, kuvista ja videoista, Facebook-ja LinkedIn-tilien tiedoista, palveluprosessissa esitettyjen kysymystenvastauksista ja muista tiedoista, jotka käyttäjät tai muut tahot ovat antaneet palvelun kautta. Vain palveluprosessin kannalta olennaiset tiedot kerätään ja käsitellään.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on hallinnoida palvelunkannalta olennaisia tietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa palvelun tarjoamista. Henkilötietojen käsittelynoikeusperusteena on oikeutettu etumme.

Henkilötiedot, joita käsitellään kokonaisanalyysia tai markkinatutkimusta varten, muunnetaan aina tunnistamattomiksi. Tällaisia henkilötietoja ei voida käyttää tietyn käyttäjän tunnistamiseen. Tällaisia tietoja ei näin ollen pidetä henkilötietoina.

Rekisteröidyn suostumus
Käyttäjät antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun sen tarkoituksena on edesauttaa rekisterinpitäjän palveluprosessia. Käyttäjät hyväksyvät, että henkilötietoja kerätään palvelun kautta, kun käyttäjät

- lähettävät yhteydenottopyynnön sivuston kautta ja lisäävät palveluun henkilötietojaan, joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä, ja hyväksyvät myös, että rekisterinpitäjä saattaa käyttää ulkoisia tiedonhakumenetelmiä tietojen täydentämiseen.

- käyttävät palvelua ollakseen yhteydessä rekisterinpitäjän myyntiosastoon ja lisäävät palveluun henkilötietojaan joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä.

Käyttäjät antavat myös suostumuksensa siihen, että rekisterinpitäjä kerää julkisesti saatavilla olevia tietoja käyttäjistä ja koostaa niitä käyttöönsä palvelun kehittämistarkoituksiin.

Käyttäjät antavat suostumuksensa siihen, että heidän henkilötietojaan a) kerätään yllä olevan mukaisesti ja b) käsitellään alla olevien kohtien ”Säilytys ja siirrot” ja ”Miten pitkään henkilötietoja käsitellään” mukaisesti.

Käyttäjillä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, etteivät käyttäjät voi hakea tiettyä työpaikkaa tai muuten käyttää palvelua.

Säilytys ja siirrot
Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään EU:n/ETA:n alueella tai sellaisessa kolmannessa maassa, jossa on Euroopan Komission mukaan riittävä tietosuojataso, tai niitä käsittelevät sellaiset alihankkijat, jotka ovat solmineet sellaiset sitovat sopimukset, jotka edellyttävät kolmansiin maihin tehtävien tiedonsiirtojen oikeusperusteen täydellistä noudattamista (PrivacyShield -järjestely), tai muut alihankkijat, joilla on käytössään riittävät turvatoimet niiden rekisteröityjen oikeuksien suojaamiseksi, joiden tietoja siirretään. Jos haluat lisätietoa riittävistä turvatoimista, ota meihin yhteyttä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Miten pitkään henkilötietoja käsitellään
Jos käyttäjät eivät vastusta kirjallisesti henkilötietojensa käsittelyä,säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen ylläolevien tarkoitusten täyttämiseksi. Asiakas (käyttäjä) voi olla meillekiinnostava myös tulevien palvelun kehittämisen kannalta, ja siksi saatammesäilyttää käyttäjien henkilötietoja, kunnes ne eivät enää ole tärkeitämahdollisten tulevien palvelu muutosten kannalta. Jos käyttäjät eivät haluahenkilötietojaan käsiteltävän tässä tarkoituksessa (tulevissa palvelumuutoksissa),pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoihin pääsevät vain ne, joille tieto on työtehtävien perusteella tarkoituksenmukaista eli myynti ja asiakaspalveluun osallistuvilla henkilöillä. Puhdastailmaa.fi teknisellä ylläpidolla on pääsy tietokantaan ja sen tietoihin ja heidän oikeutensa tietoon rajoittuu tekniseen ylläpitoon. Järjestelmän käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja pääsy tarkoituksenmukaisiin tietoihin on rajattu. Järjestelmän pääkäyttäjinä toimivat Puhdastailmaa.fi työntekijät. Järjestelmätietoineen on palvelua tuottavan yrityksen puhdastailmaa.fi palvelimella.

Teemme yhteistyötä seuraavasti luokiteltavienhenkilötietojen käsittelijöiden kanssa: Puhdastailmaa.fi palvelun tarjoajana,palvelin- ja verkkohotelliyritykset, sähköpostiyritykset,videonhallintayritykset, tiedonhakuyritykset, analyysipalveluyritykset ja muutyritykset, joiden toiminta liittyy palvelun tarjoamiseen.

3. Käyttäjien oikeudet

Käyttäjillä on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista lähettämällä kirjallisen pyynnön kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Käyttäjillä on oikeus saada yksi (1) jäljennös heille kuuluvista henkilötiedoista maksutta. Seuraavista jäljennöksistä rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus pyynnönaiheuttamien hallinnollisten kulujen pohjalta.

Käyttäjillä on oikeus virheellisten henkilötietojenoikaisuun tarvittaessa pyytämällä sitä kirjallisesti kohdassa 9 ilmoitettujenyhteystietojen kautta. 

Käyttäjillä on oikeus vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Käyttäjillä on oikeus perua kaikki suostumukset, jotka on annettu rekisterinpitäjälle tietojen käsittelemiseksi. Tämän oikeudenkäyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, etteivät käyttäjät voi muuten käyttää palvelua.

Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus tietojensiirtämiseen järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta kielteisesti toisten oikeuksiin tai vapauksiin.

Käyttäjillä on oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaiselle henkilötietojensa käsittelystä, mikäli käyttäjät ovat sitä mieltä, että henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön vastaista.

4. Turvallisuus

Yksityisyydensuoja on meille ensisijaisen tärkeä asia. Ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin, joita meiltä voidaan kohtuudella odottaa, varmistaaksemme, että käyttäjien ja muiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti sekä tämän yksityisyydensuojakäytännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedon siirtämiseen internetissä ja mobiiliverkossa liittyy kuitenkin aina jonkinasteinen riski, joten kaikki siirrot tehdään tietoja siirtävän henkilön omalla vastuulla. On tärkeää, että myös käyttäjät kantavat vastuun siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa. On käyttäjie nomalla vastuulla varmistaa, että heidän kirjautumistietonsa pysyvät salaisina.

5. Henkilötietojen luovutus kolmannelle osapuolelle

Emme myy tai muullakaan tavoin luovuta käyttäjienhenkilötietoja kolmansille osapuolille pl. seuraavissa tapauksissa:

- tuotamme palveluprosessin alihankkijan kanssa, jolloin alihankkija toimii osana asiakaspalvelutiimiä,

- voimme luovuttaa tietoja viranomaisille tai oikeudellisille neuvonantajille tilanteissa, joissa epäillään rikosta tai epäasiallista käytöstä,

- voimme luovuttaa tietoja viranomaisille,oikeudellisille neuvonantajille tai muille toimijoille, jos laki tai viranomaisen määräys sitä edellyttää.

6. Yhdistelmätiedot (ei-tunnistettavat henkilötiedot)

Voimme jakaa yhdistelmätietoja kolmansille osapuolille. Tällaisissa tapauksissa yhdistelmätiedot on koottu tiedoista, jotka on kerätty palvelun kautta ja voivat koostua esimerkiksi verkkoliikennettä tai palvelun käyttäjien maantieteellistä sijaintia koskevista tilastoista. Yhdistelmätiedot eivät sisällä mitään tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäisiin henkilöihin, eivätkä ne siksi ole henkilötietoja.

7. Evästeet

Kun käyttäjät käyttävät palvelua, käytöstä voidaantallentaa tietoja evästeinä. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotkatallennetaan laitteen, kuten tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin,internetselaimeen palvelun käytön yhteydessä. Käytämme evästeitä parantaaksemmekäyttäjien kokemusta palvelun käytöstä ja kerätäksemme tietoja esimerkiksipalvelun käyttötilastoista. Tämä tehdään palvelun toiminnan varmistamiseksi,ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivatjoissakin tapauksissa tarkoittaa henkilötietoja; lue lisää evästekäytännöstämme(linkki käytäntöön: Evästeet[JH1] ).

Käyttäjät voivat milloin hyvänsä estää evästeidenkäytön muuttamalla laitteensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaapalvelun käyttökokemukseen, esimerkiksi estää joidenkin palvelun ominaisuuksienkäytön.

8. Muutokset

Meillä on oikeus tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä yksityisyydensuojakäytäntöömme. Yksityisyydensuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla palvelusta. Uudesta versiosta katsotaan kerrotun käyttäjille, kun käyttäjät ovat joko saaneet sähköpostiviestin, jossa kerrotaan uudesta versiosta (tällöin käytetään sähköpostiosoitteita, jotka käyttäjät ovat antaneet palvelun käytön yhteydessä), tai kun käyttäjille muulla tavoin ilmoitetaan uudesta yksityisyydensuojakäytännöstä.

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä Puhdastailmaa.fi, atte.makinen@puhdastailmaa.fi.

 Tutustu tarkemmin evästekäytäntöön